Като наши клиенти, бихме желали да Ви информираме за предстоящи промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни.

От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започва да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на „ЗС СОТ Бургас” ООД, гр.Бургас („Дружеството“), МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, а именно:

1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

2. Вие имате право да изискате от „ЗС СОТ Бургас” ООД да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Дружеството и които то обработвапри положение че спрямо „ЗС СОТ Бургас” ООД не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение с „ЗС СОТ Бургас” ООД, тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на Дружеството като доставчик на услугите по охрана на имуществото на юридически и физически лица.

4. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;

5. При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до Управлението на Дружеството в гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Иван Шишман” № 42

II. Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и „ЗС СОТ Бургас” ООД. Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:

а) за счетоводни документи - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

б) за всички останали документи съгласно Номенклатурата на делата, утвърдена от Териториален държавен архив – гр.Бургас и поддържаните регистри, съгласно „Инструкция за обработване на лични данни във „ЗС СОТ Бургас” ООД и техническите и организационни мерки за защитата им“.

III. Уведомяваме Ви, че „ЗС СОТ Бургас” ООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на Дружеството на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.

IV. Моля, имайте предвид и това, че „ЗС СОТ Бургас” ООД предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица:

1. на компетентните държавни и общински институции;

2. на банки, небанкови финансови институции, фирми, извършващи пощенски и куриерски услуги.

3. специализирано дружество, което извършва техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка - същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви.

V. Моля имайте предвид и че, „ЗС СОТ Бургас” ООД разполага с отговорник  по защита на личните данни, което е: Елка Стефанова Сотирова. Можете да се обърнете към нея по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе. Неговите контакти са:

пощенски адрес: 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” № 42

е-mail: sot3s_bs@abv.bg

служебен телефон: 056/ 52 11 00

Ръководството на „ЗС СОТ Бургас” ООД